Kirkegårdsvedtægt for Fredericia Kirkegårde

A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold

§ 1
1a. Bredstrup-Pjedsted sogns Menighedsråd, Christians sogns Menighedsråd, Vejlby Sogns Menighedsråd,
Hannerup sogns Menighedsråd, Herslev Sogns Menighedsråd, Sct. Michaelis sogns Menighedsråd og Trinitatis Sogns Menighedsråd driver som medlemmer af Fredericia Kirkegårde de kirkegårde, som tilhører ovennævnte menighedsråd.
1b. Samarbejdet er etableret i henhold til § 3 i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker mm., jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014.

2. Kirkegårdene bestyres af en kirkegårdsbestyrelse, som består af formændene for de lokale kirkegårdsudvalg
tilsluttet Fredericia Kirkegårde. Bestyrelsen har ansvaret for samarbejdet omkring driften af kirkegårdene i
henhold til denne vedtægt.

3. Kirkegårdsbestyrelsen er i sit tilsyn underlagt de lovbekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, som er
gældende for folkekirkens kirkegårde.

4. Kirkegårdenes daglige drift varetages af administrationschefen (kirkegårdslederen) og driftslederen. I det følgende benævnt kirkegårdsledelsen.

5. Kirkegårdskontoret kontaktes med spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret og vedrørende nedsættelse af kister og urner. Henvendelse med klager over kirkegården kan ske til den daglige ledelse eller til bestyrelsens formand.

 

Kirkegårdssyn og kirkegårdsprotokollen
§ 2

1. Det påhviler kirkegårdsledelsen i samarbejde med kirkegårdsbestyrelsen at træffe aftaler om de årlige kirkegårdssyn jf. gældende lovbekendtgørelser herom - bortset fra de år, hvor synet forestås af provsten.

2. Kirkegårdsprotokollen føres af kirkegårdsledelsen og kirkegårdsadministrationen i et elektronisk og af Kirkeministeriet godkendt system. Kirkegårdsprotokollen skal for hvert enkelt gravsted indeholde de i loven fastlagte oplysninger.

3. Kort over kirkegårdene skal forefindes i 2 eksemplarer (hvoraf den ene skal befinde sig på kirkegården) jf. gældende lovbekendtgørelser. På kortet skal hver gravplads være afmærket med nummer. Der implementeres elektroniske kirkegårdskort med sikkerhedskopiering der lever op til de stillede krav for opbevaring på to adskilte steder. 

B. Gravpladser - Gravsteder

§ 3
Kistens anbringelse i gravstedet udføres efter lokal skik og brug. Kvinden begraves ved mandens højre side så vidt, det er muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse af gravstedsretten
§ 4

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted.
Fornyelse kan - efter fredningstidens udløb - ikke ske for et kortere åremål end 5 år.

 

§ 5
1. For ethvert gravsted udfærdiger kirkegårdsledelsen et gravstedsbrev.
2. Ved senere nedsættelser af kister eller askeurner i gravstedet og ved fornyelser udstedes nyt gravstedsbrev.

 

§ 6
1. Ønske om erhvervelse af brugsret skal som hovedregel altid imødekommes. Der henvises i øvrigt til gældende takstbestemmelser for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken. Særlige forhold kan gøre sig gældende for ubemidlede.

2. Når der udlægges gravplads, kan der på begæring samtidig udlægges gravplads til en eller flere i samme gravsted.

3. Normalt kan der erhverves ret til et bestemt gravsted, inden begravelse skal finde sted. I de tilfælde følges de for gravstedet gældende bestemmelser for ren – og vedligeholdelse.

4. Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for et åremål, som overstiger brugsperioden/fredningsperioden, kan ske med kirkegårdsledelsens godkendelse og da for mindst 5 år. Godkendelsen kan betinges af, at der betales for ren- og vedligeholdelse.

5. En aftale om erhvervelse af et gravsted kan indgås for op til to brugsperioder. I de tilfælde henvises til de takster og bestemmelser som er gældende for det pågældende gravsted. Der er mulighed for fornyelse.

6. Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, medmindre en af provstiudvalget godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

 

§ 7
Ved nedsættelse af kiste eller askeurne i et bestående gravsted skal brugsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

 

§ 8
Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

§ 9
Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages til en anden med kirkegårdsledelsens eller kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.

 

§ 10
Brugsretten til et gravsted bortfalder, når gravstedet nedlægges eller inddrages, uanset om gravstedet er erhvervet for et længere tidsrum.

 

§ 11 
1. Ved brugsrettens udløb sender kirkegårdskontoret en erindringsskrivelse til indehaveren af brugsretten for stillingtagen til enten en fornyelse af brugsperioden eller en nedlæggelse af gravstedet. Såfremt gravstedet ønskes nedlagt underskriver indehaveren af brugsretten en erklæring. Heraf fremgår, at indehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen. I erklæringen tilkendegives tillige en frist for evt. afhentning af planter og gravminder, som ellers også hjemfalder til kirkegården.

2. Såfremt indehaveren af brugsretten efter fornyet henvendelse fra Kirkegårdskontoret og med en svarfrist på 1 måned ikke fremsætter ønske om en fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet.

3. Hvis der ikke kan skabes kontakt til pårørende efter udløbet af brugsperioden, vil der på gravstedet blive anbragt et skilt, der efterlyser pårørende. Hvis der ikke er sket henvendelse fra pårørende inden for en periode af 1 år, vil gravstedet blive nedlagt.

 

Regulering af kirkegården
§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den seneste nedsættelse af kiste eller askeurne, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13
1. Nedlæggelse af et gravsted kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den seneste nedsættelse af kiste eller askeurne og kun som led i en godkendt regulering af kirkegården.

2. Enhver regulering af kirkegården skal forberedes i samarbejde med det pågældende menighedsråd og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier og den pågældende kirkegårds særlige karakter - herunder hensyntagen til særlige gravsteder og gravminder.

 

§ 14
Begravelsesskikkenes udvikling har betydning for kirkegårdenes indretning.
Der er foretaget reguleringer som indebærer, at der i en række afdelinger ikke kan erhverves nyt gravsted.
Reguleringen er godkendt af provstiudvalget og gælder følgende kirkegårde:
Assistens kirkegård:
 Afd. A1 til og med Afd. A12;
 Afd. B1, B3, B4, B5, B7, B8, B10, B11 og B12;
 Afd. C1 til og med Afd. C7;
 Afd. K2.
Christians kirkegård:
 Afd. 1A til og med 1N
 Afd. 1O nr. 32-62
 Afd. 1P nr. 21-73
 Afd. 1Q til og med 1Å
 Afd. 5A til og med 5K
 Afd. 5L til og med Afd. 5P
 Afd. 5Q nr. 32-62
 Afd. 5R nr. 54-72
Sct. Michaelis kirkegård:
 Afd. A, E, F, G (urnegravsteder undtaget). H, I, K, L, M og N
Trinitatis kirkegård:
 Afd. A, B, D nr. 28 – 150, G nr. 64 til og med 95, H

 

Gravstedernes indhegning
§ 15

1. Indhegning af gravsteder med levende hegn skal ske efter den stedlige tradition og udføres af kirkegården.

2. Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegården. Hækkene er kirkegårdens ejendom. 

3. Gravstedsindhegninger af træ, jerngitre, murværk, stensætning eller lignende skal vedligeholdelse af indehaveren af brugsretten.

4. Gravstedsgitre og mindesmærker, som ikke i medfør af gældende lovbekendtgørelse er registreret som bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges fjernet
fra kirkegården.

 

Gravstedets anlæggelse
§ 16

1. Kirkegårdens ansatte er gerne behjælpelig med råd og vejledning samt udførelse af opgaver i relation til gravstedets anlæggelse.

2. Der må ikke plantes træer eller buske på gravstederne uden tilladelse fra kirkegårdsledelsen.

3. Hvis bestående beplantning på gravstedet ved dets højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder eller omkransende hække, kan kirkegårdsledelsen forlange beplantningen beskåret eller fjernet.

4. Bestående beplantning, herunder træer og buske, som er af særlig skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes uanset, hvor på kirkegårdsarealet den står.

5. Provstiudvalget kan beslutte, at der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.
Se i øvrigt i afsnit E vedrørende eventuelle særlige bestemmelser for den enkelte kirkegård.

6. Bænke må alene opstilles på kistegravsteder og med kirkegårdsledelsens samtykke.

7. Ved anlæg af gravsted må der ikke anvendes plastdug eller andet uforgængeligt materiale som underlag/belægning på gravstederne eller andre arealer.

8. Ved anlæggelse af gravsteder skal anvendes de af kirkegården benyttede perlesten. Hvor der ikke er tale om et gravsted med obligatorisk vedligeholdelse og hvor gravstedets vedligeholdelse varetages af ejeren af brugsretten, kan der fraviges fra brugen af perlesten. Andet valg aftales med kirkegårdsledelsen.

 

Gravminder
§ 17

1. Opstilling af gravminder (gravsten mm) skal følge den lokale tradition. Der kan muligvis henvises til udvalgte områder på kirkegården, hvor særlige ønsker kan imødekommes.

2. Kirkegårdsbestyrelsen påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes.

3. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af kirkegårdsbestyrelsen med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden.

4. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i tilstødende gravsteder.

Indehaveren af brugsretten skal endvidere sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en risiko for hverken kirkegårdens medarbejdere eller besøgende.

Hvor gravmindets højde excl. sokkel overstiger 65 cm skal spørgsmålet om evt. sikring afklares i samtale med kirkegårdsledelsen.

5. Provstiudvalget kan ved tillæg til kirkegårdsvedtægten fastsætte særlige regler for gravminder på enkelte afsnit af kirkegården. 

6. Gravminder, der bevarer mindet om særlige personer, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller af andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, registreres ved provstesyn jf. gældende lovbekendtgørelse herom. Sådanne gravminder må ikke fjernes fra kirkegården så længe de står registreret som bevaringsværdige.

7. Hvor flytning af registrerede gravminder er nødvendigt eller ønskeligt, skal disse efter godkendelse ved provstesyn anbringes på et andet passende sted på kirkegården.

8. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende. Indehaveren af brugsretten har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser.

 

Gravstedernes ren- og vedligeholdelse
§ 18

1. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse. Pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

2. Det påhviler kirkegårdsledelsen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården fremstår vedligeholdt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

3. Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt til vedligeholdelse, og hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller at den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkegården skriftligt indehaveren af brugsretten at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden for en given frist.

4. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er sørget for gravstedets vedligeholdelse, meddeler kirkegårdsledelsen ved anbefalet skrivelse indehaveren af brugsretten, at gravstedet sløjfes som anlagt gravsted og tilplantes eller tilsås. Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter kirkegårdsledelsens nærmere anvisninger. 
Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidst nedsatte kiste eller askeurne er udløbet.

5. Såfremt kirkegårdens oplysninger om indehaveren af brugsretten er mangelfulde eller der af anden grund ikke kan opnås kontakt til indehaveren, placeres et skilt på gravstedet med en opfordring til indehaveren eller andre pårørende om at kontakte kirkegårdskontoret. Sker der ikke henvendelse inden for en periode af et år fra skiltet opsættes og er fredningstiden udløbet vil gravstedet blive nedlagt.

 

§ 19
Aftaler med årlig regning

1. Ved aftale om renholdelse fjernes ukrudt.

2. Ved aftale om blomster plantes der hornvioler (forår) og isbegonier (sommer) i et for gravpladsen passende antal. Fravalg af enten hornvioler eller isbegonier reducerer prisen med 50%.
For andre blomster eller anden form for granpyntning (f.eks. heldækning eller pyntning med ’buket’) beregnes et tillæg. Muligheder og priser oplyses ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.

3. For arbejder ud over renholdelsen – som f.eks. nyplantning eller omplantning, pålægning af perlesten o.lign. – betales særskilt efter regning. Priser oplyses ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.
Kirkegården udarbejder efter anmodning et skriftligt tilbud for sådanne arbejder.

4. Vedrørende priser henvises til gældende takster.

 

§ 20
Flerårig vedligeholdelsesaftale - Legataftale

1. Pligten til ren – og vedligeholdelse af et gravsted kan for et åremål overdrages til kirkegården mod indbetaling af et engangsbeløb for et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. I udvalgte afsnit af kirkegårdene skal ren – og vedligeholdelse af gravstederne i alle tilfælde foretages af kirkegården (såkaldt obligatorisk ren- og vedligeholdelse). 

2. Sådanne legataftaler indgås på baggrund af tilbud, som udfærdiges af Fredericia Kirkegårde. Tilbuddet indeholder en beskrivelse af de ydelser, som skal dækkes af legatet. Legataftalen træder i kraft så snart det i tilbuddet nævnte beløb indbetales til GIAS (Gravsteds Indbetalings og Administrations System).
3. Blomster er hornvioler (forår) og isbegonier (sommer) i et for gravpladsen passende antal.
For andre blomster beregnes et tillæg.

4. Vedligeholdelsen omfatter foruden renholdelse af gravstedet også følgende arbejder: Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af perlesten, opretning samt årlig rensning af gravminder.

5. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere ydelser, som f.eks. pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage beregnes tillæg efter aftale. Kontakt kirkegårdskontoret for vejledning og nærmere information om vedligeholdelse og priser.

6. Vedrørende priser henvises til gældende takster.

 

§ 21
Gravplads med obligatorisk vedligeholdelsesaftale

For visse gravpladser gælder, at der er obligatorisk vedligeholdelsesaftale. Jvf. gældende takster.

 

§ 22
Kisteplæner med anlæg

1. I kisteplæner med mulighed for obligatorisk anlæg betales særskilt for etablering af anlæg. Jvf. gældende takster.

 

§ 23
Begravelsesudgifter

Vedrørende begravelsesudgifter, som skal betales til Fredericia Kirkegårde, henvises til separat takstblad, der kan rekvireres fra Kirkegårdskontoret og som også findes på hjemmesiden www.fredericiakirkegaarde.dk

 

§ 24
Det er ikke tilladt for medlemmer af menighedsråd, kirkeværger, eller ansatte ved kirkerne eller kirkegårdene at modtage økonomisk eller anden form for ydelse for medvirken til gravsteders vedligeholdelse 

 

Bestemmelser for kistegrave
§ 25

1. For kistegrave er fredningstiden indeværende år samt 20 år. Fredningstiden for børnegrave er indeværende år samt 10 år. Ved børnegravsteder forstås gravsteder med børn i alderen op til 10 år.

2. Undtaget for bestemmelsen i stk. 1 er Herslev kirkegård og Egeskov kirkegård, hvor fredningstiden for kister er 25 år.

 

§ 26
1. En gravplads for en voksen måler som hovedregel 1,25 x 2,50 meter.

2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.

3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan efter aftale med kirkegårdsledelsen nedsættes i en allerede benyttet grav og med en fredningstid på 10 år. Nedsættelse skal ske således, at der bliver mindst 0,5 meter jord over kistelåget.

 

§ 27 
Ved begravelse skal liget være anbragt i kiste. Dispensation fra denne bestemmelse kan alene ske med Kirkeministeriets skriftlige godkendelse.

 

§ 28
1. Anvendes kister af langsomt forgængelige træsorter, eksempelvis egetræskister, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller forlænget for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af den normale  fredningsperiode.

2. Kister til begravelse må ikke helt eller delvist være fremstillet af plastik eller andet uforgængeligt materiale.
Plastikindsatser og plastposer må ikke anvendes.

3. Murede grave kan kun tillades indrettet med kirkegårdsbestyrelsens samtykke og med provstiudvalgets godkendelse af planerne for indretningen.

 

§ 29
Flytning af gravsatte lig må kun foretages efter forudgående indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden. Flytning af lig forudsætter ligeledes, at afdødes nærmeste pårørende er enige herom, og at indehaverne af gravstedsretten er enige i ønsket. Det påhviler den, der fremsætter anmodning om flytning at sørge for dokumentation for, at de nævnte har samtykket.

 

Bestemmelser for urnegrave
§ 30

For urnegrave er fredningstiden indeværende år samt 10 år.

 

§ 31
1. Et urnegravsted måler som hovedregel 1x1 meter og med plads til 2 urner

2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen.

3. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

4. Askeurner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden. Urnens placering angives i kirkegårdens protokol.

5. Nedsættelse af askeurner uden for normal arbejdstid kan finde sted på lørdage i tidsrummet 10-12 mod betaling af særskilt takst.

 

§ 32
Askeurner af plastikmaterialer eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun anvendes, hvis særlig tilladelse gives af kirkegårdsbestyrelsen. Normalt vil en sådan tilladelse ikke blive givet.

 

§ 33
Flytning af gravsatte askeurner må kun foretages efter forudgående indhentet tilladelse fra kirkegårdsbestyrelsen. Flytning af urner forudsætter ligeledes, at afdødes nærmeste pårørende er enige herom, og at indehaverne af gravstedsretten er enige i ønsket. Det påhviler den, der fremsætter anmodning om flytning at sørge for dokumentation for, at de nævnte har samtykket. 

C. Ordensbestemmelser

§ 34
1. Der er adgang på kirkegårdene fra solopgang til solnedgang.

2. Kirkegårdene er indviede steder, hvor der skal være orden og fred. 

3. Intet arbejde må udføres på kirkegårdene og deres gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

4. På enkelte kirkegårde forefindes redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugerne. Redskaberne skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres pladser.

5. Kirkegårdenes diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

6. Hunde skal føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes.

7. Kørsel med motorkøretøj på kirkegårdene må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

8. Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdenes ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

9. Kirkegårdsledelsen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdenes orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.

10. Afbrækning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegårdene eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende påfører erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

11. Ukrudtsbekæmpelse med brug af pesticider må ikke finde sted på kirkegårdene eller på kirkegårdsdigerne.

12. Affald afleveres i de opstillede spande og sorteres i henholdsvis organisk og uorganisk affald. 

D. Kirkegårdstakster

§ 35
Vedrørende priser henvises til separat takstblad som kan rekvireres fra Kirkegårdskontoret og som også findes på hjemmesiden fredericiakirkegaarde.dk

E. Særlige kirkegårdsafsnit og øvrige bestemmelser

For nedenstående kirkegårdsafsnit gælder følgende særlige bestemmelser:

Hannerup Kirkegård
§ 36

1. A-stykket skal henligge som ét stort areal uden hække og gartnerisk udsmykning. Træbevoksning er kirkegårdens ejendom og vedligeholdes kun af denne. I området anbringes både urner og kister evt. med opretstående mindesmærker i form af natursten i grå granit eller trækors med en max. højde på 60 centimeter, bredde på 60 centimeter og tykkelse på 20 centimeter. Hos kirkegården kan købes op til to godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale og med en max. højde på 30 centimer. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden. 

2. B-stykket og B 2-stykket markeres med stedsegrønne takshække, hvis højde ikke må overstige 75 cm. Hækkene plantes og vedligeholdes af kirkegården. Gartnerisk udsmykning må finde sted, og opretstående eller liggende gravminder må placeres inden for et areal af 1,5 x 1,5 meter grænsende op til hækken. Vækster må ikke antage en højde over 2 meter. Gravpladserne markeres med brosten i græsset, men er uden egentlig afgrænsning. Græsklædte gravsteder forudsætter aftale om obligatorisk vedligeholdelse. For kistegravpladser er der obligatorisk vedligeholdelse af græsarealet, som betales for hele fredningsperioden. For anlæg kan der laves aftale om ren - eller vedligeholdelse, jf. priserne i takstafsnit D. Ingen form for grusbelægning eller tilsvarende er tilladt. 

3. C-stykket er udlagt som traditionelle gravpladser på 1,5 x 3 meter eller som dobbeltgravplads på 3 x 3 meter. 
Gravpladserne omgives på tre sider af stedsegrønne takshække, som plantes og vedligeholdes af kirkegården.
Gravpladserne må gartnerisk udsmykkes. Ingen form for grusbelægning eller tilsvarende er tilladt. Vækster må ikke antage en højde over 2 meter. Sidehækkene må ikke overstige en højde på 0,75 meter og må ikke være højere end baghækken.

4. D-stykket er udlagt som fællesareal for urnegravsteder. Arealet skal henligge som træbevokset græsslette uden synlig afgrænsning mellem de enkelte gravpladser.

5. E-stykket udlægges som græsdækkede urnegravsteder i bueformede rækker. Eneste tilladte varige udsmykning er liggende mindeplade i Halmstad grå granit i størrelsen 42 x 63 centimer med indhuggede bogstaver og anbragt i niveau med græsset.

 

Anonym fællesgrav på Fredericia Kirkegårde
§ 37

1. Plænerne henligger som græstæppe uden nogen form for markering af de enkelte gravsteder.

2. Plænerne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden.

3. Hver gravplads er på 0,5 x 0,5 meter med plads til én urne. Fredningstiden er 10 år. Fornyelse kan ikke finde sted.

4. Blomster, buketter og lignende må ikke anbringes på græsarealerne, men henvises til den tilhørende kranseplads.

5. Plænen er udlagt med henblik på at tilgodese afdødes ønske om anonymitet.

6. Foreligger der ikke anden aftale nedsættes urnen ved dens ankomst til kirkegården. De pårørende modtager brev fra kirkegården, når nedsættelsen har fundet sted.

 

Familieplæner (urneplæner) ved Fredericia Kirkegårde
§ 38

1. Familieplænerne henligger som græstæppe uden synlige afgrænsninger mellem de enkelte grave; men med de enkelte gravpladser markeret med granitplade i størrelsen 42 x 63 x 4 centimer og med indhugget skrift. Granitplade kan fravælges.

2. Plænen vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden og ved. evt. fornyelse af brugsretten.

3. Hos kirkegården kan købes op til to godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale og med en max. højde på 30 centimer. På selve pladen må anbringes små moskranse eller grankranse med en diameter på max. 30 centimeter.

4. Plantning af stedsegrønne planter eller blomster samt helt eller delvist omkransende pyntninger omkring eller på mindepladen må ikke finde sted.

5. I perioden fra Alle Helgens søndag til 1. marts må der pyntes med kurve, skåle, lys, figurer og lignende.

6. Kirkegården tilbyder pyntning med grankrans og/eller grandekoration. Jvnf. gældende takster.

7. Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens medarbejdere, som også varetager opsynet med henblik på efterlevelse af nærværende forskrifter. 

 

Urnegravsteder i fællesareal på Fredericia Kirkegårde (US, UT og UR på CHR)
§ 39

1. Fællesarealet henligger som græstæppe eller jordstykke med gravstederne afgrænset af hække som sideafgrænsning (US,UT og UR) og chaussésten til frontafgrænsning (US og UT). Hvert gravsted rummer mulighed for nedsættelse af fire urner.

2. Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden og ved evt. fornyelse.

3. På gravstedet skal der være placeret en mindesten, hvis størrelse ikke må overstige 60 centimer i bredden, 40 centimeter i højden og 20 centimeter i tykkelsen. Mindestenen må ikke have form som en plade med vinkelrette hjørner.

4. Der må plantes med årstidens blomster foran mindestenen. Der må granpyntes til jul. Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale, som også varetager opsynet med henblik
på efterlevelse af nærværende forskrifter.

5. Der må ikke plantes træer eller buske på gravstedet. Der må ikke anvendes nogen form for belægning, eksempelvis af sten, inden for kanten af chaussésten (US og UT) og i det hele taget (UR).

 

Urnegravsteder i fællesareal, afdeling UP på Christians Kirkegård
§ 40

1. Fællesarealet er udlagt med gravsteder, der hver har plads til to urner. Gravstederne afgrænses af taks og med brosten som frontafgrænsning.

2. Gravpladserne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden og ved evt. fornyelse.

3. På gravstedet skal opstilles en mindesten, hvis størrelse ikke må overstige 50 centimer i bredden, 45 centimer i højden og 20 centimeter i tykkelsen. Mindestenen må ikke have form som en plade med vinkelrette hjørner.

4. Der kan plantes med årstidens planter, eksempelvis stedmoder og begonier. Der må granpyntes til jul. Der må lægges buketter. Enhver anden form for beplantning eller udsmykning er ikke tilladt. Efter bedste skøn
fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale, som også varetager opsynet med henblik på efterlevelse af nærværende forskrifter.

 

Kisteplæner med opretstående gravsten
§ 41

1. Fællesarealet henligger som græstæppe eller jordstykke med Ølandssten eller brosten/chaussésten som frontafgrænsning ved mindestenen.

2. Der er obligatorisk vedligeholdelse som forestås af kirkegården. Der betales for hele fredningsperioden.

3. På gravstedet skal placeres en opretstående mindesten med en størrelse på max. 100 x 100 centimer. Mindestenen må ikke have form af en plade med vinkelrette hjørner.

4. Kirkegården foretager beplantning af træer og buske. Der må plantes med årstidens blomster foran mindestenen. Der må granpyntes til jul. Efter bedste skøn fjernes visne buketter, blomster og gran af kirkegårdens personale, som også fører tilsyn med efterlevelse af nærværende forskrifter.

 

Kisteplæner med mindeplade ved Fredericia Kirkegårde
§ 42

1. Kisteplænerne henligger som græstæppe uden synlige afgrænsninger mellem de enkelte grave; men med de enkelte gravpladser markeret med en granitplade i størrelsen 42 x 63 x 4 centimer og med indhugget skrift. Granitplade kan fravælges. 

2. Plænen vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales for hele fredningsperioden.

3. Hver gravplads er minimum 1,25 x 2,5 meter. Fornyelse kan finde sted.

4. Hos kirkegården kan der købes op til to godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale og med en max. højde på 30 centimer. På selve pladen må anbringes små moskranse eller grankranse med en diameter på max. 30 centimeter.

5. I perioden fra Alle Helgens søndag til 1. marts må der pyntes med kurve, skåle, lys, figurer og lignende.

6. Kirkegården tilbyder pyntning med grankrans og/eller grandekoration. Jvf. gældende takster.

7. Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens medarbejdere, som også fører tilsyn med efterlevelse af nærværende forskrifter.

 

Den muslimske afdeling ved Fredericia Kirkegårde
§ 43

1. Den muslimske afdeling ved Fredericia Kirkegårde er beliggende ved Christians Kirkegård, Christiansvej 4, 7000 Fredericia. 

2. Muslimer fra alle muslimske retninger kan blive begravet i den muslimske afdeling.

3. Al henvendelse vedrørende den muslimske afdeling ved Fredericia Kirkegårde skal ske til kirkegårdskontoret 
      Fredericia Kirkegårde
      Christiansvej 6
      7000 Fredericia

      Telefon: 75 92 19 75 – tryk 1
      Mail: kirkerneshus@sogn.dk
      Website: fredericiakirkegaarde.dk

 

Bestemmelser for begravelser
1. Anmeldelse af begravelse skal ske til Fredericia Kirkegårde (den muslimske afdeling) senest 2 hverdage før begravelsesdagen.

2. Afdøde skal lægges i kiste inden begravelsen og skal begraves i kisten.

3. Tildækning af graven foretages af kirkegårdens personale. Pårørende kan medvirke til at dække kisten med jord.

4. Seneste tidspunkt for begravelse er mandag til fredag kl. 14.00. Evt. begravelse på en lørdag skal være senest kl. 11.00. Der vil blive beregnet tillæg ved begravelse på lørdage. 

5. Der kan ikke foregå begravelse på søndage, og heller ikke juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag og 2. pinsedag. 

 

Bestemmelser for køb af gravsted
1. Fredningsperioden for kistegrave er indeværende år samt 20 år. Fredningsperioden for børnegrave er indeværende år samt 10 år. Ved børnegrave forstås gravsteder med børn i alderen op til 10 år.

2. En gravplads giver mulighed for begravelse af én kiste. Hvis den første kiste begraves i dobbelt dybde (ca. 75 cm. dybere end normalt), vil der være plads til to kister i samme gravplads. Eller man kan reservere en ekstra gravplads således, at to kister kan begraves ved siden af hinanden. Så skal der betales for to gravpladser. 

3. Et kistegravsted erhverves for hele fredningsperioden. Ved erhvervelse af et gravsted skal der betales forud for obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden (gravstedslegat). 

4. Et gravsted kan reserveres for 5 eller 10 år. Ved reservation af et gravsted skal der betales forud for obligatorisk vedligeholdelse i den reserverede periode (gravstedslegat). Ved ibrugtagning af et reserveret gravsted, skal der betales for den del af fredningsperioden, som der mangler at blive betalt for.

5. Et gravsted kan fornyes for minimum 5 år efter fredningsperiodens udløb. Ved fornyelse af et gravsted (1, 2 eller flere pladser) skal der betales forud for obligatorisk vedligeholdelse i den nye periode (gravstedslegat). 

6. For ethvert gravsted udsteder kirkegårdsledelsen et gravstedsbrev. Ved senere nedsættelser af kister i gravstedet og ved fornyelser udstedes et nyt gravstedsbrev.

7. Priser oplyses ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

 

Bestemmelser vedrørende gravstedets indretning 
1. På hvert gravsted må anbringes en gravsten, hvis størrelse ikke overstiger 70 cm i bredden, 60 cm i højden (målt over jorden) og 30 cm i tykkelsen. Gravsten placeret oven på en sokkel skal sikres ved gennemgående spyd eller på anden ansvarlig måde, der sikrer at stenen ikke kan vælte.

2. Der må ikke opføres konstruktioner af sten, murværk eller andet materiale på gravstedet.

3. Gravstedet afgrænses af hæk på sider og bagkant, og med en forkant af granitsten. Hække og forkant er kirkegårdens ejendom.

4. Kirkegården sørger for, at gravstedet er dækket af perlesten.

5. Der kan mod betaling etableres en plantekumme foran gravstenen. 

6. Gravstedets ejer kan bestille plantning af forårsblomster og sommerblomster samt pyntning med gran ved henvendelse til kirkegårdskontoret. Der henvises til gældende priser.

7. Gravstedets ejer kan bestille plantning af flerårige planter ved henvendelse til kirkegårdskontoret, som også yder rådgivning om valg af planter. Gravstedets ejer betaler for planter og plantning efter aftale med kirkegårdens personale.

8. Det er ikke tilladt selv at sørge for plantning af flerårige planter.

9. Kirkegårdstilsynet fjerner uden varsel uønskede planter og konstruktioner som ikke er omfattet af de her nævnte bestemmelser.

 

Begravelsesomkostninger
For aktuelle priser henvises til gældende takster, som er godkendt af Fredericia Provstiudvalg. Taksterne udleveres ved henvendelse til kirkegårdskontoret og findes på fredericiakirkegaarde.dk/priser.

Ved begravelse skal der betales for:
•    Gravkastning (obligatorisk)
•    Erhvervelse af gravstedet (obligatorisk)
•    For renholdelse af gravstedet og afdelingen (obligatorisk)
•    Indretning af gravstedet (f.eks. plantekumme)
•    Levering og plantning af planter og blomster efter nærmere aftale med kirkegårdskontoret


Praktiske forhold
1. Adgang til vand er lukket i vintermånederne. Der vil dog være vand til rådighed ved begravelse - også i vintermånederne.

2. Affald skal sorteres, og skal afleveres i de opsatte affaldsbeholdere.

3. Parkering i forbindelse med begravelse sker på kirkens parkeringsplads og alleen (Christiansvej 4) samt efter behov også langs Randalsvej.

 

Vedtægten er godkendt af Fredericia Provstiudvalg den 11. april 2023

Kontakt

Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf. 7592 1975

kirkerneshus@sogn.dk